Био / библиографија

Искра Донева е родена на 20 јули 1983 година во Скопје. Чита, пишува и објавува од нејзината седма година. Во 2000 година на јавноста и се претставува и со првата стихозбирка „Говорот на срцето“. По основното образование и природно - математичката гимназија кај неа претежна љубовта кон пишувањето и таа се најде меѓу компаратистите на светската книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески – Скопје, каде сега е на постдипломски студии. Членува во поетскиот кружок „Мугри“ и објавува во истоимениот алманах. Дел е и од клубот „УНЕСКО: Живите јазици – прозорец кон светот“ и од повеќе литературни читања и перформанси, културни настани и фестивали  во земјава и во странство, меѓу кои и „Струшки вечери на поезија“. Последниве години, во периодиката е застапена во: „Огледало“, „Феникс“, „Мравка“, „Спектар“, „Наше писмо“... и во електронските списанија „Мираж“ ( www.mirage.com.mk ) и “Литернет“ ( http://liternet.bg ). Некои делови од нејзиното творештво се достапни и на англиски, француски, полски, српски и бугарски јазик. Преведува од англиски и француски. Како плод од нејзината страст кон најкусиот лирски жанр, во 2006 се појавува и хаику збирката “Кој ќе ги згрее птиците“. Во 2009 година во "Небеска раскрсница" таа страст бара нови медиуми и прераснува во хаига, жанр што првпат се презентира пред пошироката литературна јавност. Годинава, 2013, во нејзиниот опус бележи уште хаику збирки: „Скакулче игра плочка“, „Татко“, и „Лазарополски хаикуа“. Неколку нови ракописи чекаат да бидат објавени.

 

 Bio / bibliography  

Iskra Doneva was born on 20 July 1983 in Skopje. She reads, writes and publishes literature since she was seven. In the year 2000, she presents herself to the public with her first collection of poems "The language of the heart". After her primary and secondary education, her love for writing over wailed and she became one of the students of the comparative studies of world literature at the Faculty of Philology "Blaze Koneski" - Skopje, where now she is on post-graduate studies. She is a member of the literary circle "Mugri" and she publishes her work in the bulletin of this circle. Also, she is part of the Club “UNESKO: Foreign languages – window of the world” and part of many literary readings and performances, cultural events and festivals in the country and abroad, among which is "Struga Poetry Evenings". In the last few years, she also writes for the periodicals "Ogledalo" ("Mirror"), Feniks" ("Phoenix"), "Mravka" ("Ant"), “Spectar” (“Spectrum”), “Nashe pismo” (“Our Letter”)… and for  electronic magazines "Mirage" (www.mirage.com.mk) and “Liternet” (.http://liternet.bg ). Certain parts of her opus are available on English, French, Polish, Serbian and Bulgarian. She translates from English and French. As fruit of her passion toward the shortest lyric genre, in 2006, appears collection of haiku poetry, “Who will keep the birds warm”. In 2009 in "Crossroad in the sky" , the same passion search new media and it raises in haiga, the genre that is presented for the first time in front of wider literary public. This year, 2013, in  her opus she notes more haiku books: "Grasshopper plays hopscotch", "Father" and "Lazaropole's haikus". Few new manuscripts are waiting to be published.